Gemeenteraad stelt raadsakkoord vast

Rekenkameronderzoek gemeentelijk subsidiebeleid afgerond

De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gemeentelijk subsidiebeleid.

De twee belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de regelgeving duidelijk en transparant is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening, en dat er nadat de eerder genoemde instellingen in financiële problemen zijn gekomen direct een verbetertraject voor het subsidiebeleid in gang is gezet. Verder zijn de instellingen die subsidie ontvangen positief over het contact met de gemeente en de subsidieprocessen.

Jaarlijks geeft de gemeente Velsen ongeveer 12 miljoen euro uit aan subsidies. Het onafhankelijke onderzoek betrof de werking en effectiviteit van het subsidiebeleid in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen.

De instellingen waar sprake was van ondertoezichtstelling of vergelijkbare actieve bemoeienis van de gemeente zijn niet als verdiepende casus geselecteerd, om het risico van een gecompliceerde samenloop in de tijd van een onderzoek van de rekenkamercommissie uit te sluiten.

Op 14 oktober heeft de Rekenkamercommissie Velsen het onderzoeksrapport Subsidies in Velsen vastgesteld. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de ingezette verbeteringen worden afgerond; dit door regelmatig een gesprek te voeren met de gesubsidieerde instellingen. Ook wordt geadviseerd om geregeld te toetsen of de keuze voor subsidiëring het meest geschikt is voor de gewenste doelstellingen en initiatieven.

De Rekenkamercommissie biedt het rapport Subsidies in Velsen aan de gemeenteraad aan met het verzoek dit in samenhang met overige voorstellen en agendaverzoeken vanuit het college over dit onderwerp te agenderen. De raad kan zich daarna op basis van volledige informatie een oordeel vormen en vervolgens een besluit nemen over de aanbevelingen.

Klik hier voor meer informatie en het rapport. (foto: archief)