Regiegroep buigt zich over IJmond-besluit gemeenteraden

De regiegroep IJmond Samenwerking heeft vorige week besproken welke vervolgstappen er gezet zouden kunnen worden binnen het proces van de intergemeentelijke samenwerking.

De aanleiding voor deze bijeenkomst was het feit dat een raadsvoorstel over dat onderwerp in de afgelopen maanden niet tot eenduidige besluitvorming heeft geleid in de drie gemeenteraden.

De regiegroep constateert dat er veel overeenkomsten zitten in de drie genomen besluiten en hecht er aan om die overeenkomsten nu als uitgangspunt te nemen voor de volgende stappen in het samenwerkingsproces.

De regiegroep neemt zich voor om de drie gemeenteraden in oktober 2017 een besluit aan te bieden waarin een nadere uitwerking van de punten waar al overeenstemming over bestaat is opgenomen.

Uitgangspunt van de regiegroep is dat in het raadsvoorstel dat aan de gemeenteraden van Beverwijk en Velsen wordt aangeboden, een ‘pluspakket’ is opgenomen. Dat pluspakket bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van het niet realiseren van een gemeentelijke herindeling/fusie. In Heemskerk zal zo’n onderzoek niet ter besluitvorming worden neergelegd.

Binnen de regiegroep is duidelijk naar voren gekomen dat elke gemeente enthousiast is over de samenwerking in de IJmondregio en deze graag wil intensiveren. Er is over en weer vertrouwen uitgesproken en respect getoond voor de drie afzonderlijk genomen raadsbesluiten.

De regiegroep IJmond Samenwerking is ingesteld om te komen met voorstellen (en begeleiding) voor verdere verbetering van de samenwerking in de IJmondregio. De regiegroep bestaat uit een afvaardiging van vier raadsleden en de burgemeester van elke IJmondgemeente.

Zie ook www.ijmondsamenwerking.nl. (foto: Rijkswaterstaat)