‘Havens kunnen grote stappen maken in duurzaamheid’

De verduurzaming in de gemeenten Beverwijk en Velsen komt in een stroomversnelling door het Interreg 2 Zeeën-programma.

Door dit EU-subsidieprogramma vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat onder andere interregionale samenwerking rondom duurzame innovaties moet bevorderen, krijgt Omgevingsdienst IJmond de kans om de handen ineen te slaan met internationale partners. Ook de Provincie Noord-Holland ondersteunt het project.

Met behulp van dit programma en de internationale samenwerking is het mogelijk om sneller en in grotere mate te verduurzamen dan tot nu toe mogelijk was. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve bedrijventerreinen, op grote schaal waar te maken.

Het partnerschap in de Interreg 2 Zeeën bestaat uit decentrale overheden, private partijen en kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Gezamenlijk worden verschillende activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd. Deze activiteiten zijn gericht op energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energieopslag op havengebonden bedrijventerreinen.

Een van de onderdelen die onder de subsidie uitgewerkt kunnen worden is het in kaart brengen van het besparingspotentieel van bedrijventerreinen dichtbij de havens in gemeenten Beverwijk en Velsen. Ook wordt uitgezocht met welke maatregelen die besparing bereikt kan worden.

Het lokale bedrijfsleven wordt hier actief bij betrokken. In samenwerking met GreenBiz IJmond gaan zij een plan opstellen voor het uitvoeren van die benodigde maatregelen. GreenBiz IJmond werkt samen met Omgevingsdienst IJmond en ondersteunt en faciliteert ondernemers in hun stappen richting duurzaamheid.

De toenemende vraag naar energie en fluctuaties in energieaanbod door energiebronnen als wind en zon vragen om aanpassingen aan het bestaande elektriciteitsnet. Wanneer we grootschalig gaan investeren in energieopwekking uit duurzame bronnen, is een slim en flexibel energienet nodig.

Slimme meet- en regelsystemen maken dit mogelijk. Vooral voor grote verbruikers is dit systeem een uitkomst omdat het zorgt dat ondernemers energie af kunnen nemen op momenten dat duurzame energie ruim voorradig en dus goedkoop is. (foto: Zeehaven IJmuiden)