Gezondheidsmonitor: hinderbeleving vrijwel gelijk gebleven

Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.

De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat dit beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012. Uitzondering is de ervaren geurhinder, die is minder geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen.

Luchtkwaliteit in de IJmond staat hoog op de regionale agenda en dat lijkt effect te sorteren. De laatste jaren wordt de lucht schoner en is er minder uitstoot van fijn stof door industrie. Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders de vinger aan de pols houden. In 2012 is de Gezondheidsmonitor IJmond voor het eerst uitgevoerd. De monitor is een vragenlijst over hinderbeleving en ervaren gezondheid, uitgevoerd door de GGD. Het RIVM volgt het geregistreerde medicijngebruik in de regio.

In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat naarmate mensen dichter bij (snel)wegen en industrie wonen de ervaren hinder toeneemt. Ten opzichte van 2012 is de ervaren geluidhinder en hinder van stof, roet en rook door de industrie in de gehele IJmond gelijk gebleven, de geurhinder is verminderd. Bezorgdheid om de gezondheid vanwege bedrijven of industrie komt in de IJmond voor bij één op de vijf volwassenen.

Er zijn aanwijzingen dat in Santpoort-Noord, Heemskerk en delen van Beverwijk de luchtwegaandoening COPD en hart- en vaatziekten (bij een woonduur van meer dan 10 jaar) meer voorkomen. In het gebied met de hoogste concentratie fijnstof (IJmuiden, Velsen Noord en Zuid, Driehuis, Beverwijk west en Wijk aan Zee) komt suikerziekte juist vaker voor. In de IJmondmonitor 2012 was dit beeld van chronische aandoeningen niet zichtbaar. Vervolgonderzoek is dan ook nodig om een eenduidiger beeld te krijgen of deze chronische aandoeningen meer voorkomen door fijn stof in de nabijheid van de industrie.

Uit het RIVM onderzoek komen aanwijzingen voor een samenhang tussen het gebruik van medicijnen voor hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en suikerziekte en de bijdrage van de basismetaalindustrie aan de fijnstofconcentraties naar voren. Het is echter aannemelijk dat de grootte van de samenhang wordt overschat, omdat in het onderzoek geen rekening kon worden gehouden met relevante leefstijlfactoren, zoals overgewicht en rookgewoonten. (foto: Tata Steel)