Raadsvergadering stadhuis Velsen

Gemeenteraad stelt raadsakkoord vast

De gemeenteraad Velsen heeft ingestemd met het raadsakkoord Samenspel. Hierin staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad in de komende periode mee aan de slag te gaat. De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s  samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt.

Het raadsakkoord bevat spelregels over de wijze waarop de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook geeft het aan hoe de raad de inwoners van Velsen betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven.

De thema’s zijn: Wonen en de woningbouwopgave, Leefbaarheid en veiligheid, Klimaat en milieu, Mobiliteit en bereikbaarheid, Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onderwijsklimaat, Kunst, cultuur en recreatie en Regionale samenwerking.

De thema’s zijn tijdens de drukbezochte stakeholdersbijeenkomst op 20 juni uitvoerig besproken. De voorzitter van de werkgroep raadslid Robert van Koten geeft aan: ,,Veel van de input van de stakeholdersbijeenkomst is meegenomen in het raadsakkoord en vertaalt naar maatschappelijke opgaven. De komende jaren zal de raad vaker bijeenkomsten organiseren met de samenleving. Er is ook afgesproken om jaarlijks het raadsakkoord met de samenleving te bespreken. Eventuele bijstellingen zijn dan mogelijk.”

Het is aan het college van burgemeester en wethouders om de maatschappelijke opgaven uit dit Raadsakkoord Samenspel te vertalen naar een collegeprogramma. Dit programma beschrijft op welke wijze het college de maatschappelijke opgaven op gaat pakken en welke resultaten zij daarbij verwachten.

Het raadsakkoord is te vinden op www.velsen.nl. (foto: archief de Jutter/de Hofgeest)