College presenteert begroting en benoemt speerpunten voor 2019

Velsen is en blijft financieel gezond. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2019, die vrijdag werd gepresenteerd door wethouder Jeroen Verwoort. In de begroting benoemt het nieuwe college vijf speerpunten: betere kwaliteit van de publieke dienstverlening, vaker en sneller samenwerken, werken aan duurzaamheid, inzetten op fijn wonen en werken en zorgen dat iedereen in Velsen meedoet.

De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart 2018 en in mei was de Perspectiefnota 2018 klaar. Daar stonden nog weinig beleidskeuzes in – die waren aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Zij schreven in het raadsakkoord en het voorlopige collegeprogramma ‘De inwoner centraal, dichtbij de samenleving. Verbinden, samenwerken, veilig en in vertrouwen’.
Het collegeprogramma kreeg als motto ‘Velsen komt naar je toe!’. In de Begroting 2019 zien we die kleuring van het nieuwe college terug.

Het college heeft vijf speerpunten benoemd met concrete voorstellen voor acties die deze ambities kleur geven in de begroting 2019. Acties die op korte termijn worden uitgevoerd. Deze acties zijn op 13 september aan de raad voorgelegd. Op basis van de input van de raad heeft het college zijn concept voorstel voor ‘kleuren van de Begroting 2019’ aangepast.

De alternatieve actie ‘vergroeningsimpuls openbare ruimte’ is toegevoegd. Daarnaast zijn de tekstuele toelichtingen verduidelijkt bij de acties gericht op duurzaamheid (gaat ook over luchtkwaliteit, CO2, plasticproblematiek), woningbouw en ICT-infrastructuur. Zaken als spitspont, omgevingsvisie/stedenbouwkundige visie en Velsen in beweging worden meegenomen in het collegeprogramma 2018-2022 dan wel in de Perspectiefnota van komend voorjaar.

Bij de jaarlijkse herijking van het raadsakkoord en de Perspectiefnota 2019 van komend voorjaar kunnen uiteraard zaken aan de orde komen die op langere termijn spelen of meer structureel van aard zijn.

Het college streeft naar een betere kwaliteit van de publieke dienstverlening. ‘Hoe? Makkelijk melden als iets kapot is – een strandlantaarn, een stoeptegel, afval naast de container. Gewoon met de telefoon (SLIM melden). Ook makkelijker: digitaal aanvragen. Wat nu alleen nog op papier kan worden aangevraagd, maken we digitaal. De klant kan kiezen: digitaal als het kan, offline als het helpt. Hoe tevreden zijn onze klanten eigenlijk over onze dienstverlening? Dat gaan we onderzoeken in 2019. En we versterken het Mediateam, zodat we de informatie die we binnenkrijgen direct gebruiken om met elkaar en de inwoners te praten over verbetering.’

Het college wil ook dat ambtenaren, organisaties en bewoners elkaar sneller opzoeken bij beleidsvragen en bij een nieuw idee. ‘Dient iemand een klacht in? Dan bellen we hem eerst op om problemen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en op te lossen als het kan. Hoe sneller dat gebeurt, hoe beter. Inwoners krijgen de ruimte (en het geld) om te leren en te experimenteren in hun eigen buurt of wijk. En we starten met het programma democratische verrijking.’

Werken aan een duurzaam Velsen is ook een speerpunt. ‘Hoe? Met een lokaal klimaatakkoord, samen met partners. Dat gaat over minder afval, en afval als nieuwe grondstof, isolatie van huizen, minder energie verbruik, fietsen en trein in plaats van auto’s, en walstroom voor schepen. En het gaat over de formidabele energietransitie: minder CO2-uitstoot, gebruik van wind op zee, warmtenet, riolering en grond als warmtebronnen (rio- en geothermie).’

Ook belangrijk, vindt het college, is het verbeteren van de leefomgeving, het ondernemersklimaat en de leefbaarheid. ‘Hoe? Door aantrekkelijke winkelcentra te maken, met fraaie gevels, waar inwoners graag komen én mensen uit de omgeving. Velsen wil een groeiende en bloeiende gemeente zijn, waar je graag wilt wonen en werken; in een leefbare en veilige wijk. We helpen initiatiefnemers die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. Wie moeite heeft om aan de slag te komen of te blijven, kan hulp van Velsen krijgen.’

Velsen moet nog meer dan nu een plek worden waar iedereen meedoet. ‘Hoe? We helpen kwetsbare jongeren om aan een baan te komen door in te zetten op educatie en het bevorderen van een goede match tussen opleiding en vraag op de arbeidsmarkt. We zetten jeugdcoaches in om jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar met meervoudige problematiek niet tussen wal en schip te laten vallen. We betalen een deel van de premie zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen zodat niemand in Velsen on(der)verzekerd hoeft te zijn. En we zetten in op culturele projecten gericht op het versterken van de sociale binding in Velsen.’

Een randvoorwaarde om deze ambities te realiseren is een gezonde financiële positie van de gemeente Velsen. Voor nu en op de lange termijn. Een positief meerjarenperspectief is het uitgangspunt, net als een weerstandsvermogen dat als ‘ruim voldoende’ wordt aangemerkt.

De begroting heeft vanaf 2020 een positief begrotingssaldo. Een deel van de projectmatige nieuwe acties wordt gefinancierd uit het weerstandsvermogen. Deze daalt daarmee licht van 2,2 naar 2,1 maar blijft met deze score geclassificeerd als ‘uitstekend. Dit is ruim boven de door de raad gestelde norm van 1,4. (foto: archief)