Woningcorporaties pakken overlast samen aan

Woningcorporaties Brederode Wonen, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen kiezen voor een gezamenlijke aanpak van woonoverlast. Met een eenduidige werkwijze verwachten de corporaties woonoverlast beter tegen te kunnen gaan.

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, wordt helaas regelmatig hinder van buren ondervonden. Woonoverlast is een hardnekkig en veelvoorkomend probleem dat grote gevolgen kan hebben. De woningcorporaties krijgen veel klachten binnen over woongedrag. Omdat de aard van de klachten over het algemeen hetzelfde is, lag een gezamenlijke aanpak voor de hand. In hun benadering van woonoverlast onderscheiden de corporaties drie categorieën: burenruzie, last en overlast.

Bij een burenruzie, is er geen duidelijke veroorzaker aan te wijzen, maar hebben buren last van elkaar. Huurders die in een burenruzie verwikkeld zijn, worden daarom geadviseerd om Buurtbemiddeling in te schakelen.

Bij last gaat het om incidenten, zoals een eenmalig luidruchtig feestje, een blaffende hond of het voeren van vogels. Dat kan als hinderlijk worden ervaren, maar is onderling op te lossen. Lukt het toch niet om met de buren een oplossing te vinden, dan adviseren de corporaties ook hier om buurtbemiddeling in te schakelen. Voor de woningcorporatie is in deze situaties (last en burenruzie) geen rol weggelegd.

Onder overlast wordt een heftigere vorm van hinder verstaan die bovendien structureel is. Het kan gaan om extreme geluidsoverlast, psychische problematiek of vervuiling van de woning of tuin. Dit type overlast wordt na een melding door de woningcorporatie in behandeling genomen.

Uitgangspunt is altijd dat de melder eerst zelf heeft geprobeerd het conflict op te lossen. Na beoordeling van de klacht kan de woningcorporatie tot actie overgaan door de veroorzaker aan te spreken op het ongewenste gedrag, te bemiddelen of in het uiterste geval juridische stappen te ondernemen.

De corporaties hebben per overlastsituatie afgesproken welke aanpak wordt ingezet om – binnen de mogelijkheden van de corporatie – zo adequaat mogelijk in te grijpen bij overlastsituaties. Hiervoor wordt ook de samenwerking met de politie, hulpverleningsinstantie en Buurtbemiddeling Velsen gezocht. (foto: Pixabay)