Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden ter inzage

IJmuiden – Sinds afgelopen vrijdag ligt het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJmuiden voor zes weken ter inzage. Het projectplan is onlangs goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Tot en met 22 oktober kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen het goedkeuringsbesluit. Versterking van de dijken op het sluizencomplex IJmuiden is nodig voor de bescherming van het achterland tegen overstromingen.

Onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat verschillende dijken niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen om ook in de toekomst bescherming te kunnen bieden tegen hoogwater. Om de dijken van het sluizencomplex veiliger te maken, is het nodig de dijken te versterken en op te hogen. Daarnaast moet de steenbekleding vervangen worden. Rijkswaterstaat heeft in de plannen rekening gehouden met het ‘groene karakter’ van de dijken, om dit ook in de nieuwe situatie te behouden. Daar waar mogelijk wordt de recreatieve functie versterkt.

Projectplan inzien

Het Projectplan Water is in te zien op de website van het Platform Participatie (www.platformparticipatie.nl/dijkversterkingijmuiden). Ook liggen de documenten ter inzage bij Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland, beiden gevestigd in Haarlem. Geïnteresseerden die de stukken willen inzien bij de provincie dienen in verband met het coronavirus (COVID-19) vooraf een afspraak te maken. Het projectplan is ten opzichte van de ontwerpversie op enkele punten gewijzigd.

 Beroep instellen

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpprojectplan, kunnen binnen zes weken beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Dit kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag of via het Digitaal Loket.

Planontwikkeling en uitvoering

Het dijkversterkingsproject is begonnen met een zogeheten verkenning. In deze fase van het project is naar de beste oplossing voor de dijkversterking gezocht; het zogenaamde voorkeursalternatief. Na afronding van de verkenningsfase is de planuitwerking gestart. Het voorkeursalternatief is in detail uitgewerkt tot het Projectplan, wat vervolgens is vastgesteld en goedgekeurd. Hierbij is ook samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen. De realisatie van de dijkversterking staat gepland in de periode 2023-2024.

 Hoogwaterbeschermingsprogramma

Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Daarom controleren Rijkswaterstaat en de waterschappen regelmatig dijken, sluizen en gemalen. Dit gebeurt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook de dijkversterking in IJmuiden maakt hier onderdeel van uit. Om overstromingen in Nederland te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt. (Foto: Rijkswaterstaat)