Positieve jaarrekening 2020 neemt financiële zorgen niet weg

Velsen – Als er geen extra geld vanuit Den Haag naar de gemeenten komt, zal Velsen volgend jaar opnieuw moeten bezuinigen. Toezeggingen vanuit de rijksoverheid zijn er voldoende, maar de concrete invulling ervan is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet en dat is er voorlopig nog niet. Volgens wethouder Jeroen Verwoort (financiën) valt er nauwelijks te sturen op de financiën door de grote onzekerheid over de uit te keren rijksgelden. Hij dringt er bij het provinciebestuur op aan de kaders voor het financiële toezicht dit jaar minder strikt te hanteren en hoopt dat andere gemeenten in Noord-Holland eenzelfde verzoek naar Gedeputeerde Staten sturen.

Door Raimond Bos

Een gemeente dient elk jaar een sluitende begroting aan het provinciebestuur te presenteren. Gebeurt dat niet, dan loopt men het risico de financiële zelfstandigheid ten dele te verliezen. Een gemeente krijgt dan de zogenoemde artikel 12-status en dat heeft financiële consequenties voor de inwoners, want: ,,Dan gaan de gemeentelijke belastingen omhoog. Ik zal mij tot de laatste snik daartegen verzetten’’, aldus Verwoort.

Hoe groot het probleem momenteel is, toont zijn uitleg over de financiële positie van de gemeente Velsen aan. ,,Als we ons baseren op de gegevens van nu, komen we voor volgend jaar 1,5 miljoen euro tekort. Maar op basis van de toezeggingen die er zijn zouden we 3,0 miljoen overhouden. Die toezeggingen mogen we echter nog niet meerekenen.’’ Het is een tamelijk bizarre situatie, want strikt genomen zou de gemeente Velsen nu moeten besluiten om een nieuwe bezuinigingsronde voor te bereiden, terwijl over vier maanden wellicht al de bevestiging binnen is dat er een ruim overschot is. Eén ding is duidelijk: ,,We willen de rekening niet bij de inwoners neerleggen.’’

Ambities

Vorig jaar heeft het college de ambities al flink naar beneden moeten bijstellen. Een bittere pil, want het college had een mooi pakket aan projecten in petto om daadwerkelijk binnen deze bestuursperiode het verschil te kunnen maken. Met minder dan een jaar te gaan voordat die periode eindigt, begint de tijd nu te dringen. ,,We hebben ondanks de beperkte middelen wel wat stappen kunnen zetten’’, zegt Verwoort. Hij noemt onder meer het sluiten van het lokale klimaatakkoord, het aannemen van de armoedevisie en het opstellen van een overeenkomst voor het ontwikkelen van de energiehaven. Toch steekt het hem dat hij, door de grote onzekerheid over de rijksbijdrage, veel zaken op een laag pitje heeft moeten zetten. ,,We zijn op deze manier meer een uitvoeringsinstantie van het rijk dan een zelfstandig bestuursorgaan.’’

Jaarrekening 2020

Vorige week werd door het college de jaarrekening over 2020 gepresenteerd. Zonder tijdig ingrijpen zou de gemeente dat jaar met een verlies van ruim 6,9 miljoen euro hebben moeten afsluiten. Door geld uit diverse reserves in de begroting te pompen, kon dat voorkomen worden. Dat het jaar al met al is afgesloten met een plus van ruim 5,7 miljoen euro, is mede daaraan te danken. Het overschot ontstond vooral ook doordat veel projecten onder invloed van de coronapandemie geen doorgang konden vinden. Deze gelden mogen dan in 2020 overgebleven zijn, dat houdt echter niet in dat er extra budget is, aangezien het gaat om geld dat gereserveerd is en waarvan de besteding in feite slechts doorgeschoven wordt. De wethouder is dan ook niet in jubelstemming over het positieve eindsaldo over vorig jaar. Hij stelt: ,,Het is daardoor een minder duister verhaal dan een jaar geleden, maar zeker nog niet zonnig.’’

Vastgoed en grond

Vorig jaar moest de gemeente Velsen een behoorlijk verlies incasseren door een grote afschrijving op de waarde van vastgoed en grond. Hier blijkt een regeling achter schuil te gaan die voor gemeenten soms heel ongunstig kan uitpakken. Jeroen Verwoort: ,,Als vastgoed of gronden minder waard zijn geworden, moeten we dat verplicht in de cijfers verwerken, terwijl we winst juist niet mogen opnemen in de cijfers.’’ Dat is volgens de wethouder gedaan om te voorkomen dat gemeenten panden of gronden gebruiken voor speculaties. Dat er uiteindelijk onder de streep op de jaarrekening nu een positief saldo prijkt, geeft het college iets meer lucht. ,,De plus die we nu boeken is niet onze redding, al is het wel een blok aan ons been minder.’’

Schuiven met miljoenen

In de Begroting 2020 was al rekening gehouden met een tekort van 3,1 miljoen euro, daar kwam in de eerste en tweede bestuursrapportage nog eens 6,9 miljoen euro bij. Dat geld werd uit de algemene reserve van de gemeente gehaald, bij het afsluiten van het jaar 2020 is weer 9,3 miljoen aan die reserve toegevoegd om ervoor te zorgen dat het weerstandsvermogen van de gemeente Velsen op peil blijft. Dat is belangrijk, omdat de risico’s momenteel tamelijk groot zijn. De inkomsten vanuit het rijk zijn onzeker en de weerstandsratio van de gemeente geeft aan in hoeverre men in staat is om financiële klappen op te vangen. Per balansdatum 31 december 2020 bedraagt de weerstandsratio 1,3 en dat is net iets onder de door de gemeenteraad gestelde maximumgrens van 1,4. (Foto: Bos Media Services)