Noord-Holland maakt zich sterk voor een beter milieu

,,Vooral op het gebied van luchtkwaliteit is het tijd geworden om niet langer alleen de norm, maar ook de gezondheid centraal te stellen”, aldus gedeputeerde Milieu Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 8 juli ingestemd met het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018.

Iedere vier jaar legt de provincie vast waarop zij haar milieubeleid richt. De basis is altijd het nakomen van wettelijke regels en normen. In het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 zet de provincie daarnaast in op meer toepassing van duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen en het stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven.

Sinds 2013 worden milieuvergunningen in opdracht van de provincie en gemeenten verstrekt door omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Milieudienst IJmond. Indien nodig treden zij ook handhavend op. Hierdoor is kennis op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving beter gebundeld. Ook de specialistische kennis op de verschillende milieuvakgebieden is hierdoor binnen één dienst geconcentreerd, wat de kwaliteit van hun taken en diensten ten goede komt. In het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 spreekt de provincie de ambitie uit om, met name op het gebied van luchtkwaliteit, maatregelen voor te stellen die verder gaan dan de wettelijke normen voorschrijven.

Milieubeleid en de uitvoering daarvan is een verantwoordelijkheid van verschillende overheden en raakt verschillende portefeuilles als Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen en Water. De kennis over concrete oplossingen en de toepassing daarvan ligt vooral bij bedrijven en organisaties. Talsma: “Met elkaar in gesprek gaan om kennis te delen en gezamenlijke ambities te bepalen is dan de enige weg. We doen dat al enkele jaren in de IJmond en willen dat ook graag in andere regio’s inzetten.”

In Noord-Holland is veel kennis beschikbaar over innovatieve oplossingen. Daarnaast is onze dichtbevolkte provincie een goede proeftuin voor nieuwe technieken. Zo wil de provincie samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten onderzoeken op welke manier zij een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van de “circulaire economie”. Dit is een manier van bedrijfsvoering waarbij er geen sprake meer is van afval, alleen van restproducten die weer voor andere bedrijfsprocessen kunnen worden ingezet. Op basis van die verkenning kunnen Gedeputeerde Staten in 2015 een koers uitzetten en keuzes maken voor te nemen acties.

Het Ontwerp Milieubeleidsplan wordt op 1september eerst voorgelegd aan de statencommissie Ruimte en Milieu. Daarna wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd. Iedereen die in Noord-Holland woont, werkt of recreëert kan dan zijn of haar mening geven over het voorgenomen milieubeleid van de provincie voordat het in december definitief wordt vastgesteld.