Provincie verleent vergunning voor windpark Reyndersweg

De provincie Noord-Holland heeft besloten een definitieve vergunning te verlenen voor het windpark Ferrum op de Reyndersweg in Velsen-Noord. De initiatiefnemers kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de realisatie van de windparken.

Beide windparken vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind op Land. In 2020 moet in Noord-Holland 685,5 mw opgesteld vermogen van windenergie op land worden gerealiseerd.

De provincie heeft nu voor drie parken de definitieve vergunningen verleend. De komende maanden nemen Gedeputeerde Staten ook een besluit over de definitieve vergunning voor de beoogde windparken in Amsterdam (Nieuwe Hemweg en Havenwind) en Velsen (Spuisluis).

In Velsen-Noord gaat het om de bouw en exploitatie van drie windturbines, drie kraanopstelplaatsen en één inkoopstation aan de Reyndersweg (op het terrein van Tata Steel).

Het type windturbine is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 125 meter, een maximale ashoogte van 80 meter en een maximale rotordiameter van 90 meter.

De beschikkingen, verklaringen van geen bedenkingen en de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen van 20 juli tot en met 30 augustus ter inzage op www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen en (digitaal) bij het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. (foto: Google)