Gemeente: van beleid naar groen gebied

In haar Landschapsbeleidsplan heeft de gemeente Velsen een aantal doelstellingen benoemd voor de komende jaren. In een tweetal hoofdlijnen betekent dit het versterken van de oorspronkelijke identiteit van het Velsense landschap waarin de ontstaansgeschiedenis van het gebied beleefbaar is. En tevens het versterken van de landschappelijke en ecologische samenhang tussen verschillende onderdelen, landschapselementen of waardevolle deelgebieden.

Vorig jaar is een aanvang gemaakt met een viertal natuurprojecten die inmiddels nagenoeg voltooid zijn. Alle reden dus voor de gemeente om, onder aanvoering van wethouder Floor Bal die verantwoordelijk is voor onder andere Groen- en Landschapsbeleid, een rondgang te maken langs de diverse projecten.  Deze bestaan uit het in oude glorie herstellen van de Velserenderlaan alsmede de aanleg van twee amfibieënpoelen en van natuurlijke beekoevers op drie locaties.

Mede op initiatief van de Historische Kring Velsen is de Velserenderlaan in Santpoort in oude glorie hersteld. Barbara Schmitt, landschapsarchitect bij de gemeente, legt uit: ,,Deze laan hoorde bij de voormalige plaats Velserent en is te zien op een schilderij uit 1627 en is een gemeentelijk monument. Vroeger liep deze weg, gezien vanaf de Brederoodseweg, kaarsrecht de duinen in maar nu zit er een slinger in de weg, even voorbij de Ruïne. Vorig jaar stonden langs deze weg nog groepjes bomen van verschillende soorten waarvan er vele ziek waren of aan het einde van hun levensduur. Deze bomen zijn nu allemaal vervangen door strak naast elkaar geplante lindes. Alleen een groepje populieren in het midden van de laan blijft voorlopig nog staan. Dit in afwachting van onderzoek naar hun waarde voor vleermuizen.

Lees verder in de krant van donderdag 26 februari 2015.