Gemeenteraad stelt raadsakkoord vast

Begroting Velsen 'vol kansen en initiatieven'

Wethouder Arjen Verkaik heeft de begroting 2017 van de gemeente Velsen gepresenteerd. De Visie op Velsen is leidend bij de begroting. Velsen gaat door op de ingeslagen weg, al worden er wel wat accenten gelegd.
Goed nieuws is er voor de Velsenaren met de verlaging van het tarief van afvalstoffenverwerking met ruim 10 procent. Dit komt vanwege het nieuwe contract met afvalverwerker HVC. Daarentegen moet men wel rekening houden met een stijging van 3 procent voor de rioolheffing, maar die stijging is lager dan verwacht dus toch goed nieuws. De OZB-tarieven stijgen in 2017 met een inflatiecorrectie van 0,6 procent.
Hoewel de begroting 2017 als sluitend wordt gepresenteerd, valt wel op dat er een kostenpost van ruim 2 miljoen vanuit de Algemene Reserve nodig was om dit te bereiken. Maar dit tekort voor 2017 was al jaren voorzien en wordt voornamelijk veroorzaakt door een kleinere rijksbijdrage voor dit jaar. En omdat Velsen een positief meerjarenperspectief kent is dit geen probleem en hoeft er niet te worden bezuinigd.
Er kan zelfs nog enigszins worden geïnvesteerd in initiatieven voor economische en stedelijke ontwikkeling. Om de woningbouw in Velsen bij de aantrekkende markt te ondersteunen wil Velsen bouwinitiatieven om bijvoorbeeld de ‘gaten’ in IJmuiden te vullen zoveel mogelijk faciliteren.
Daarnaast is er steun voor de detailhandel in Velsen die het moeilijk heeft. Zo komt er een verhuisfonds om winkeliers te helpen verkassen naar een meer kansrijk winkelgebied. En het gevelfonds is er om gevels van winkels te helpen opknappen in de hoop meer winkelend publiek te trekken.
Samenwerken blijft een grote speerpunt, zowel binnen het sociaal domein waar nu één programma is en één budget om flexibeler te kunnen inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Maar ook binnen de Metropoolregio Amsterdam wordt de samenwerking verstevigd door een structurele bijdrage vanaf 2017. Verder wordt nog geïnvesteerd in het Mobiliteitsfonds IJmond.